حالُ سورولو

گفتمت کار بی رضُی خدا نکن مَل نَیذُشتی                             بی خُدی هُوهُو سَر صدا نکن مل نیذشتی

گوش به حرف ما نکردی حالُ سورولو                                       رفتی ا ـــِـــتنا نکردی حالُ سورولو

گفتمت مردم سرزنش نکن کُرکُری خوندی                                خُدت میون همه زیچش نکن کُرکُری خوندی

به خُدت نگا نکردی حالُ سورولو                                             رفتی ا ـــِــــتنا نکردی حالُ سورولو

گفتمت به کسی دراندازی نکن لُودگی کردی                            بی جهت به آبروت بازی نکن لُودگی کردی

یی کمی حیا نکردی حالُ سورولو                                           رفتی ا ـــِــنتا نکردی حالُ سورولو

گفتمت حالُ که بهت اَمون می دَن شونه بالُ نَنداز                     وختی را چار ر بهت نوشون می دَن شونه بالُ ننداز

تمکین از اونا نکردی حالُ سورولو                                            رفتی ا ـــِـــتنا نکردی حالُ سورولو

گفتمت زمونه خیرُ شر داره گوشت خارُندی                              بی گُدار به آب زدن خطر داره گوشت خارُندی

کارتِ راها نکردی حالُ سورولو                                                رفتی ا ـــِــــتنا نکردی حالُ سورولو

گفتمت هر چیزی یی جُی داره دُزاریت نیفتاد                            کاکُ جون هر کاری یی رُی داره دُزاریت نیفتاد

غیرُ آشنا نکردی حالُ سورولو                                                 رفتی ا ــِــتنا نکردی حالُ سورولو

گفتمت لوطی گری رُفتُ ریز داره قبول نکردی                            زندگی پسُ پیشُ اُفتُ خیز داره قبول نکردی

آخرم صفا نکردی حالُ سورولو                                                رفتی ا ــِــتنا نکردی حالُ سورولو