كل عناوين نوشته هاي ( آرشيو شده ) كاكو شيرازي

كاكو شيرازي
[ شناسنامه ]
تُ به ما خوب تا نکردي ...... دوشنبه 87/5/7
ِي جُيش هنو گيره ...... دوشنبه 87/5/7
ما رِ نَچِزون الکي ...... دوشنبه 87/5/7
افطار ...... دوشنبه 87/5/7
تُ رِ به علي ...... دوشنبه 87/5/7
حواسِت هَس ؟ ...... دوشنبه 87/5/7
قربون ِ احسونت ...... دوشنبه 87/5/7
رفت دَفَکُم داد ...... دوشنبه 87/5/7
من مي خام گل بوشونَم ...... سه شنبه 87/5/1
  ==>   ليست غير آرشيوي ها