کوچه ی دَرنَرُ

گُف می گن دل تُ او راسا ولُوه                                              گفتمش بی خُد می گن همش چُوه

گف بچا زاغ سیات چوب زدن                                                 امودن بهم می گن گوشت خُوه

گفتمش حرف اینا ر گوش نکن                                               ئی چیا صُبَتِ دوس ناتُوه

گف دیدن هر رو از اونجُ رد می شی                                        گفتمش اونجُ کوچه ی درنرُوه

گف می گن جُی بدی پام رفته فورو                                        طرفُم خلاصه خیلی بَدکُوه

گفتمش تُ بُرُ به هَمَشون بوگو                                              یَخِشون بَری منُ و تُ نَمسُوه

گف می خام من دیگه تُ ر ول بُکنم                                        گفتمش الکی می گی اینا دُوه

گفتمش والُ حسودیشون می شه                                         بخدا کارُی اینا ریگ نو جُوه

به ضَری هَمی امامزادا قسم                                                 که دلم فقط خونه ی شُمُ کُتُوه