وَجِ هم در

شُمُ رفتیُ مام لب وا نکردیم وَج ِ هَم دَر                                   هیچکُدُوم بُ هم صفا نکردیم وج هم در

ای شوُموُ بی جهت پُشتتِ را کردیُ رفتی                                مام پشتِ سَرت نگا نکردیم وج هم در

اَی قولُ قرارت شُمُ زیر پُ گذشتی                                          مام به قولُمون وفا نکردیم وج هم در

اَی گول می زدی ما ر وُ عاشقیت کلک بود                               مام عاشقی بی ریا نکردیم وج هم در

اَی شُمُ تو کارا همیشه لجبازی می کردی                               ما هم به شُمُ خوب تا نکردیم وج هم در

ای بیشتر وختا بهمون مَل نَمیذُشتی                                      ما هم بهت ا ــِــــتنا نکردیم وج هم در

اَی می گی که خاطر خوا نبودی همه ش دوروغ بود                    مام هیج چیزی ادعا نکردیم وج هم در

اَی تازگیا دلت به یی کِس دیگه باختی                                    مام به هیکی اکتفا نکردیم وج هم در