هَنُووَم دلُم می خُاد

هنووم دلم می خاد دوسُم بداره                                            صُب تُ صُب گُل بیچینه بَرَم بیاره

هنووم دلم می خاد تو روم بخنده                                           بشه آسمونُمون پُر از ستاره

هنووم دلم می خاد بَری قشنگی                                           گُل نرگس میون موواش بکاره

هنووم دلم می خاد که بَضی وَخَتا                                          جَر کُنه جِر بزنه لَجُم درآره

هنووم دلُم می خاد روزُی تابسون                                          حصینا ر بیچینه گوشه ی هزاره

هنووم دلم می خاد بُ مربونی                                              چاق کُنه قیلونُ زیر لبُم بذاره

هنووم دلم می خاد هر چی که خُاسم                                    زود تدارک بیبینه بُ یی اشاره

هنووم دلم می خاد بضی پَسینا                                            سِیل باغُ گُل بیریم بُ هم دُباره

هنووم دلم می خاد بُ یی اُمیدی                                           او ر تَنُ بیذارم برم اداره

هنووم دلم می خاد هَر جُ که هَسَم                                        بودونَم هیکی بَرَم چیش انتظاره

روز مرگُم باشه ای یی رو بفَمَم                                              که اَزُم سیر شده وُ دوسُم نداره