هُنُنُی کردی

گُف دیدی که چکار کردم                                                       هی حُقه سوار کردم

دلش خوب شکار کردم                                                         گفتم هُنُنُی کردی

گف می عامو آسون بود                                                       بد جوری هراسون بود

من کَلَک قطار کردم                                                             گفتم هُنُنُی کردی

گف همیشه ناز می فروخ                                                     هر جُ من می دید می گروخ

من دلش ماهار کردم                                                           گفتم هُنُنُی کردی

گف عیبَکی بود والُ                                                              دل دُ شُوَکی بود والُ

من او ر بی قرار کردم                                                           گفتم هُنُنُی کردی

گف به آبُ آتیش میزدم                                                         پس می رفتُ پیش می زدم

من جونُم نثار کردم                                                              گفتم هُنُنُی کردی

گف دل تو دلُم بیذار                                                             هی کارُم سبک نشمار

من شیر شکار کردم                                                            گُفتم هُنُنُی کردی

گف بد داری نیش می زنی                                                   چرُ دلُم آتیش می زنی

گُف حالُ که تو چنگ منه                                                       دلدار قشنگ منه

من بارُم بار کردم                                                                 تام بوگو هُنُنُی کردی