چیشُم روشن

دل من انگُ گُل کیالکه                                                          که تُ دَسِش می زنی زود می تکه

بایه هُمبار بهش تا بُکُنی                                                      آخه نازک عینُهو کاغذکه

تُ بوده وُ نبوده دل عاشق زار                                                اِنگُ قوری گَنگویی پُر تَرَکه

عاشقی درد بی درمونه کاکُ                                                 کار عاشق هَمش آهُ هاکَکه

واسه مَشوق می ره عاشق تو آتیش                                     او مث شـــَمُ ئی یَم شاپرکه

عوضش همیشه مشوق بی وفان                                          تو کارش حُقه وُ دوزُ کَلَکه

آمو نَ نگار ما ایجوری نیس                                                    هنووم بین همه ی گُلا تکه

من می رم هر رو بهش سر می زنم                                       دل می دم دل می سونم کارُم یکه

نِ می خُیم هیشکه نَفَمه دُتامون                                           جاگامون هر رو بالُی سَربونَکه

دیدی آخر چه گُلی به آب دادم                                               نمدُنُسَم که حسود تو پُشتَکه

دیگه حرفام شنید میاد بیرون                                                 می گَتُم چیشُم روشن مبارکه