پیرسوکا دارَن می یان

پیرسوکا دارن میان فصل باهاره کاکُ جون                                باغبون تو کُرزه ها پته می کاره کاکُ جون

باد بشکاف اومده درختا از خاب پُ می شن                             شاخَشون پُر قُپَکُ هنوز خماره کاک جون

علفا تِنجه زده شده پُر گربه نُوروزی                                         سرمُ گورگُم شده در حال فراره کاک جون

گُل چیش دَرد تو بساط سبزیا ناز می کنه                                واسه گُنجیشک بلا که بی قراره کاک جون

دَر مِیخونَ ر دیشب کِرش واکرد یواشکی                                  می فوروش حواسشه خیلی بیداره کاک جون

گفتمش خُمره می خام تو کوزه بَرَم می می یاره                      ساقیمون کتک می خاد تنش می خاره کاک جون

نُقل اگر نیس باشه مَزه ی لوطی خاکه ها بَبَم                          یَنی ول کُن ئی چیا غصه نداره کاک جون

بی بیریم باز خونه مون به کِس کارا سر بزنیم                           بُوامون تنُ شده چیش انتظاره کاک جون

بییُ یی مُنجی محبت به بچا عیدی بیدیم                               بخدا خیرُ صوابش بی شماره کاک جون

اگه حرفُی دلُمون بُ گُفتُمون هیکی بشه                                 هی به هم دروغ نگیم اووَخ باهاره کاک جون