بُوام سوزُنده

ما هم می دونیم مدتیه قاپِتِ پیچُنده                                      حَقَم داری گریه م داره بد دلت سوزُنده

بُرده تِت لُب رودخونه وُ تشنه اُوُرده                                          هجرت داده حرست داده خوب شیرَه ت چلُنده

بد از او همه برُو بییُ جَخ می گه نه خیر                                   کی تالُ تُ ر مث بچه دمبالش دُوُنده

یَنی گفته تت ما ر به خیر تُ ر به سلامت                                شایدم عذابت داده یی سنگی تُرُنده

من می گم تُ پرم می کنی خُدت حالیت نی                           خیلی م او تقصیر نداره تیغ تُ کُنده

همی امروزُ فردُ کردی همی مِخمِخه کردی                               هیکی ئی میون اومده بری تُ چوب شُکُنده

گف دس به دلُم نیذُ کاکُ حالم خرابه                                       نمدونم چطو حالیت کنم بُوام سوزُنده