روزگارُم تُ سیا کردی

نمی گم می تُ چکار کردی بَرَم                                             تُ هزار د ـــَفه قطار کردی برم

می دونم چه حَقی گردنُم داری                                              ملومه تُ خیلی کار کردی برم

ها کاکُ هر چی دارم از تُ دارم                                              چه قشنگ حُقه سوار کردی بَرَم

تُ چاکُندیش به من فلک زده                                                 ئی آشی بود که تُ بار کردی برم

روزگارُم تُ سیا کردی دیگه                                                    خوب زمسون باهار کردی برم

گف اقَد کُرکُری نَمخاد بوخونی                                                که عجب صیدی شکار کردی برم

تُ خُدت عُرضه نَدُشتی هی نگو                                            روزُم مث شب تار کردی برم

حالا ای خیلی بده کلک بکن                                                 هی نگو می تُ چکار کردی برم