سفارش تبلیغ
مجله هاست ایران
مجله هاست ایران

من برگشتم

ارسال  شده توسط  کاکو شیرازی در 89/1/8 10:37 صبح

سلام دوستان

بعد از یک مدت غیبت طولانی من بر گشتم
بنا به مشکلات خانوادگی نتوانستم وبلاگ را به روز نگه دارم
حالا اومدم ببینم اگه هنوز کسانی هستند که مشتاق خواندن شعر های شیرازی هستند کار رو ادامه بدهم

پس از خوانندگان مشتاق خواهش دارم در قسمت نظرات همین پست ، نظر خود را اعلام نمایند تا بررسی شود که کار ادامه یابد یا خیر.
درضمن خوشحال میشوم پیشنهادات و انتقادات شما عزیزان را نیز ببینم

با نهایت تشکر

تبادل لینک

ارسال  شده توسط  کاکو شیرازی در 87/6/13 4:11 عصر

 

شعرهای شیرازی اشعار شیرازی شعرهای شهرراز کاکو شیرازی  کلمات شیرازی

 

به خود افتخار می کنم که اولین وبلاگ هستم که شعرهای  شیرازی را در دنیای مجازی اینترنت قرار می دهم و امید وارم با همکاری و نظرات و پیشنهادات شما به آنچه که آرزو دارم برسم .

 

برای تبادل لینک نام مرا یکی از واژه های  کاکو شیرازی یا شعرهای شیرازی قرار داده سپس در قسمت نظرات همین پست نام دلخواه خود را برای لینک کردن قرار دهید تا من هم شما را لینک کنم

 

 ضمنا دیکشنری لغات شیرازی که توسط خودم نوشته شده و  در اینجا قرار داده ام را حتما دانلود نمائید .


شعر شیرازی

ارسال  شده توسط  کاکو شیرازی در 87/6/13 4:3 عصر

شیرازیه

شنیدیم اومده تو شُر بُری تماشا                             هر چی بینُمون گذشته کرده حاشا

گفتم اَی ایطُو باشه بَری من اُفته                             شایدم ئی حَرفو ر کِس دیگه گفته

بایه هرجوری شده گیرش بیارم                               از خُدش تــــَـــتو قضیه ر درآرم

اومدم تو شاچراغ تو صحنُ اِیوون                              همیطُو پَر ـَــ شدم ایلُون ویلون

آخرش پرسیدم از خادم حضرت                               یی نِگُی کرد تو چیشُم از رو محبت

گُف هابله دیدمش پَری روزا بود                               آمو کار اُشتُوی دُش از اینجُ رَف زود

پُ شُ دنبالش بگرد نشین مردد                              سیدعلاءالدین حسین سید میر محمد         

ندیدیش اَی او دُ جُ جُهُی دیگه هم هس                    بُرُ سیداجِ غریب ازش نکش دَس

اگه اونجا ندیدیش بُرُ زیر قرآن                                  چرُ ماطل میکنی بُدُ همی الآن

افتاده م خلاصه هَمطُو به تکاپو                                سر قبر شاشُجا وُ قبر خاجو

بَدشَم نُوبت خاک عارفون بود                                 تربت شیخ خفیفُ روزبهون بود

هَف تَنونُ چل تَنون بُ ناتَوونی                                هر جُ رفتم ندیدم ازش نوشونی

نکنه رفته باش تو باغُ راغی                                    می رم اونجا می گیرم ازش سراغی

اومدم باغ ارم جاش خالی دیدم                              بُ تو باغ دلگشا که دیر رَسیدم

اومدم باغ خلیلی دیگه شوم بود                             بَدشَم باغ قوام که وَخ تموم بود

اومدم فَردُ تو باغ عفیف آباد                                    نَ نوشون از گُل دیدم نَ سرو آزاد

نَ تو باغ جون نَما نَ باغ موزه                                  هیچی دسگیرُم نشد امرو سه روزه

رفتم از اونجُ بَری اَرگ کریم خان                               نبودش راها شدم تو مدرسه ی خان

اومدم سَرُی مُشیر پرسُ جو کردم                            هر جُ از جَوونُ پیر پرسُ جو کردم

از تو بازار وکیلُ اردو بازار                                         اومدم مسجدِ جمعه تکُ تب دار

یی نماز حاجتی بجا اُوُردم                                     دلُم دَسَ خُدُی خُدُم سُپُردم

یی صدُی گُف واسه حلَ ئی قضیه                           یُ باید ســَدی بیری یُ حافظیه

پیش خاجه رفتمُ بُ صد تمنا                                   گفتمش از تُ می خام حلَ مُعما

تو فالُم گُف که اِقَد نکن سماجت                             او اَزت دل بریده بُرُ به سلامت


شعرهای شیرازی

ارسال  شده توسط  کاکو شیرازی در 87/6/13 4:2 عصر

حالُ سورولو

گفتمت کار بی رضُی خدا نکن مَل نَیذُشتی                             بی خُدی هُوهُو سَر صدا نکن مل نیذشتی

گوش به حرف ما نکردی حالُ سورولو                                       رفتی ا ـــِـــتنا نکردی حالُ سورولو

گفتمت مردم سرزنش نکن کُرکُری خوندی                                خُدت میون همه زیچش نکن کُرکُری خوندی

به خُدت نگا نکردی حالُ سورولو                                             رفتی ا ـــِــــتنا نکردی حالُ سورولو

گفتمت به کسی دراندازی نکن لُودگی کردی                            بی جهت به آبروت بازی نکن لُودگی کردی

یی کمی حیا نکردی حالُ سورولو                                           رفتی ا ـــِــنتا نکردی حالُ سورولو

گفتمت حالُ که بهت اَمون می دَن شونه بالُ نَنداز                     وختی را چار ر بهت نوشون می دَن شونه بالُ ننداز

تمکین از اونا نکردی حالُ سورولو                                            رفتی ا ـــِـــتنا نکردی حالُ سورولو

گفتمت زمونه خیرُ شر داره گوشت خارُندی                              بی گُدار به آب زدن خطر داره گوشت خارُندی

کارتِ راها نکردی حالُ سورولو                                                رفتی ا ـــِــــتنا نکردی حالُ سورولو

گفتمت هر چیزی یی جُی داره دُزاریت نیفتاد                            کاکُ جون هر کاری یی رُی داره دُزاریت نیفتاد

غیرُ آشنا نکردی حالُ سورولو                                                 رفتی ا ــِــتنا نکردی حالُ سورولو

گفتمت لوطی گری رُفتُ ریز داره قبول نکردی                            زندگی پسُ پیشُ اُفتُ خیز داره قبول نکردی

آخرم صفا نکردی حالُ سورولو                                                رفتی ا ــِــتنا نکردی حالُ سورولو


شعرهای شیرازی

ارسال  شده توسط  کاکو شیرازی در 87/6/13 4:0 عصر

کوچه ی دَرنَرُ

گُف می گن دل تُ او راسا ولُوه                                              گفتمش بی خُد می گن همش چُوه

گف بچا زاغ سیات چوب زدن                                                 امودن بهم می گن گوشت خُوه

گفتمش حرف اینا ر گوش نکن                                               ئی چیا صُبَتِ دوس ناتُوه

گف دیدن هر رو از اونجُ رد می شی                                        گفتمش اونجُ کوچه ی درنرُوه

گف می گن جُی بدی پام رفته فورو                                        طرفُم خلاصه خیلی بَدکُوه

گفتمش تُ بُرُ به هَمَشون بوگو                                              یَخِشون بَری منُ و تُ نَمسُوه

گف می خام من دیگه تُ ر ول بُکنم                                        گفتمش الکی می گی اینا دُوه

گفتمش والُ حسودیشون می شه                                         بخدا کارُی اینا ریگ نو جُوه

به ضَری هَمی امامزادا قسم                                                 که دلم فقط خونه ی شُمُ کُتُوه


شعرهای شیرازی

ارسال  شده توسط  کاکو شیرازی در 87/6/13 4:0 عصر

دلُم هواتِ کرده بود

اومَدم نگات کُنم دلُم هَواتِ کرده بود                                        بخدا دلُم هَوُی چیشُی سیات کرده بود

هَنووَم موواتِ اَی بییُوشونی دل می بری                                 ها عامو دلُم هَوُی مووُی کوتات کرده بود

بازم اَی خواسی اَزُم بونه بیگیری جَر بُکنی                               بی بُکُن دلُم هَوُی همی ئی کارات کرده بود

هر جُ از مهرُ وفا می خوان بگن اسم شُمان                              دل من هَوُی تُ وُ مهرُ وفات کرده بود

دَم رو صِدُی قشنگت تو گوشُم زنگ می زنه                             بی جهت نیس که دلُم هَوُی صدات کرده بود

تو نگات شرمُ حَیُی هَس که آدم حَظ می کنه                           دل هَوُی نِگُی پُر از شرمُ حیات کرده بود

هر کاری می می خُی بُکُن آمو حالُ از پیشم نرُ                        بیذُ خوب نگات کنم دلُم هوات کرده بود


شعرهای شیرازی

ارسال  شده توسط  کاکو شیرازی در 87/6/13 3:59 عصر

وَجِ هم در

شُمُ رفتیُ مام لب وا نکردیم وَج ِ هَم دَر                                   هیچکُدُوم بُ هم صفا نکردیم وج هم در

ای شوُموُ بی جهت پُشتتِ را کردیُ رفتی                                مام پشتِ سَرت نگا نکردیم وج هم در

اَی قولُ قرارت شُمُ زیر پُ گذشتی                                          مام به قولُمون وفا نکردیم وج هم در

اَی گول می زدی ما ر وُ عاشقیت کلک بود                               مام عاشقی بی ریا نکردیم وج هم در

اَی شُمُ تو کارا همیشه لجبازی می کردی                               ما هم به شُمُ خوب تا نکردیم وج هم در

ای بیشتر وختا بهمون مَل نَمیذُشتی                                      ما هم بهت ا ــِــــتنا نکردیم وج هم در

اَی می گی که خاطر خوا نبودی همه ش دوروغ بود                    مام هیج چیزی ادعا نکردیم وج هم در

اَی تازگیا دلت به یی کِس دیگه باختی                                    مام به هیکی اکتفا نکردیم وج هم در


شعرهای شیرازی

ارسال  شده توسط  کاکو شیرازی در 87/6/13 3:56 عصر

هَنُووَم دلُم می خُاد

هنووم دلم می خاد دوسُم بداره                                            صُب تُ صُب گُل بیچینه بَرَم بیاره

هنووم دلم می خاد تو روم بخنده                                           بشه آسمونُمون پُر از ستاره

هنووم دلم می خاد بَری قشنگی                                           گُل نرگس میون موواش بکاره

هنووم دلم می خاد که بَضی وَخَتا                                          جَر کُنه جِر بزنه لَجُم درآره

هنووم دلُم می خاد روزُی تابسون                                          حصینا ر بیچینه گوشه ی هزاره

هنووم دلم می خاد بُ مربونی                                              چاق کُنه قیلونُ زیر لبُم بذاره

هنووم دلم می خاد هر چی که خُاسم                                    زود تدارک بیبینه بُ یی اشاره

هنووم دلم می خاد بضی پَسینا                                            سِیل باغُ گُل بیریم بُ هم دُباره

هنووم دلم می خاد بُ یی اُمیدی                                           او ر تَنُ بیذارم برم اداره

هنووم دلم می خاد هَر جُ که هَسَم                                        بودونَم هیکی بَرَم چیش انتظاره

روز مرگُم باشه ای یی رو بفَمَم                                              که اَزُم سیر شده وُ دوسُم نداره


شعرهای شیرازی

ارسال  شده توسط  کاکو شیرازی در 87/6/13 3:56 عصر

هُنُنُی کردی

گُف دیدی که چکار کردم                                                       هی حُقه سوار کردم

دلش خوب شکار کردم                                                         گفتم هُنُنُی کردی

گف می عامو آسون بود                                                       بد جوری هراسون بود

من کَلَک قطار کردم                                                             گفتم هُنُنُی کردی

گف همیشه ناز می فروخ                                                     هر جُ من می دید می گروخ

من دلش ماهار کردم                                                           گفتم هُنُنُی کردی

گف عیبَکی بود والُ                                                              دل دُ شُوَکی بود والُ

من او ر بی قرار کردم                                                           گفتم هُنُنُی کردی

گف به آبُ آتیش میزدم                                                         پس می رفتُ پیش می زدم

من جونُم نثار کردم                                                              گفتم هُنُنُی کردی

گف دل تو دلُم بیذار                                                             هی کارُم سبک نشمار

من شیر شکار کردم                                                            گُفتم هُنُنُی کردی

گف بد داری نیش می زنی                                                   چرُ دلُم آتیش می زنی

گُف حالُ که تو چنگ منه                                                       دلدار قشنگ منه

من بارُم بار کردم                                                                 تام بوگو هُنُنُی کردی


شعرهای شیرازی

ارسال  شده توسط  کاکو شیرازی در 87/6/13 3:56 عصر

چیشُم روشن

دل من انگُ گُل کیالکه                                                          که تُ دَسِش می زنی زود می تکه

بایه هُمبار بهش تا بُکُنی                                                      آخه نازک عینُهو کاغذکه

تُ بوده وُ نبوده دل عاشق زار                                                اِنگُ قوری گَنگویی پُر تَرَکه

عاشقی درد بی درمونه کاکُ                                                 کار عاشق هَمش آهُ هاکَکه

واسه مَشوق می ره عاشق تو آتیش                                     او مث شـــَمُ ئی یَم شاپرکه

عوضش همیشه مشوق بی وفان                                          تو کارش حُقه وُ دوزُ کَلَکه

آمو نَ نگار ما ایجوری نیس                                                    هنووم بین همه ی گُلا تکه

من می رم هر رو بهش سر می زنم                                       دل می دم دل می سونم کارُم یکه

نِ می خُیم هیشکه نَفَمه دُتامون                                           جاگامون هر رو بالُی سَربونَکه

دیدی آخر چه گُلی به آب دادم                                               نمدُنُسَم که حسود تو پُشتَکه

دیگه حرفام شنید میاد بیرون                                                 می گَتُم چیشُم روشن مبارکه


   1   2   3   4      >