سفارش تبلیغ
مجله هاست ایران
مجله هاست ایران

افطار

ارسال  شده توسط  کاکو شیرازی در 87/5/7 8:19 عصر

افطار

 

هی می خام یی چی رِ اقرار بکنم                             نمدونم چه جوری اظهار بکنم

ئی رِ باس یواشکی بهت بگم                                    نمی خام تُ رَم گرفتار بکنم

اگه هیکی بُشنُفه هُو می زنه                                   بدشم نمتونم انکار بکنم

اگرم بهت نگم عقده میشه                                       نَپ باید زمینه رِ هموار بکنم

بهتره دلم به دریا بزنم                                              بگم تُ رَم خبردار بکنم

روزه هسم من حکم کرده دلم                                  که باید از لبت افطار بکنم


ما رِ نَچِزون الکی

ارسال  شده توسط  کاکو شیرازی در 87/5/7 8:19 عصر

ما رِ نَچِزون الکی

 

 

ما عامو تُ رِ خیلی دوس می دُشتیم بخدا                   صاف رک بودیم خش نمی مُشتیم بخدا

ای هیکی می خاس موشک دوونی بکنه                     روش نمدادیم مل نمی ذُشتیم بخدا

از او روز که ما رِ کاشتی رفتی تُ حال                        خیلی هِق زدیم خدُمون کشتیم بخدا

بسکه دنبالت انگُ دیونا دویدیم                                   انگُش نوشون ریز درشتیم بخدا

دِق مرگ شدیم ما رِ نَچِزون الکی                               ما بری شُمُ موم تو مشتیم بخدا

لجبازی نکن نی می افتیم تو هچل                            ما ایل تبار پُش به پُشتیم بخدا

ای نَخُی بییُی جزات به سید اج غریب                         چون ما تُ رِ خیلی دوس می دوشتم بخدا


ِی جُیش هنو گیره

ارسال  شده توسط  کاکو شیرازی در 87/5/7 8:19 عصر

ِی جُیش هنو گیره

 

آخر دیدمش یی روزی می ایطو اسره                          انگار تو جُوغن کوفته باشن خردُ خمیره

گفتمش بهت کنار اومد؟ سرش تکون داد                     پرسیدم می خُی برم تُرش ؟ گف دیگه دیره

گفتمش او هر روز بُ تُ بود یهو چطو شد؟                   گف وختی که دست خالیه بی مایه فطیره

گفتمش تُ دیروز که تُ تعریفش می کردی ؟                گف حالام می گم والُ قشنگیش بی نظیره

گفتمش اُوَم برت دَسُ پُ می شکند                           گف دُرُس می گس آمو حال از ما دیگه سیره

گفتمش ولش کن عاقبت نداره                                  گف دلم ولم نمکنه یی جُیش هنو گیره


تُ به ما خوب تا نکردی

ارسال  شده توسط  کاکو شیرازی در 87/5/7 8:19 عصر

تُ به ما خوب تا نکردی

 

اُی کِره نگا کن تُ به ما خوب تا نکردی                         گفتی آمو یی ذره برم روت وا نکردی    

می قرار نبود رو بیریم بُ هم بگردیم؟                          خیلی ناتُوی به قُولتم وفا نکردی

شو سمنی پزون اونجُ که اُضُی ازینا بود                       همه جمع بودن آمو تُ من صدا نکردی  

کَلپَتره تُ یی چی گفتی ازش گذشتی؟                     یعنی از اِقد دوز کلک حیا نکردی؟

چقذه جر زدی؟ قرار گذشتی دبه کردی؟                     چِر زُندیُ یی رحمی به حال ما نکردی

گفتی بوسونم من بُ هزار قرض مکافات                      رفتم اسدم اُرسی فرنگی پا نکردی

فکر نکن که بازیمون دادی مام حالیومن نیس                ای راسش بُخُی تام تو دل ما جا نکردی


حواسِت هَس ؟

ارسال  شده توسط  کاکو شیرازی در 87/5/7 8:14 عصر

حواسِت هَس ؟

 

حواست هس چی مگم قربون شکل ماه تُ                 کرده آتیش بجونم رنگ چیشُی سیاه تُ

سرت بندُ پُین هی تو چیشام نگا نکن                         دلم آب می کنه حرارت نگاه تُ

می بینم باد که می یاد مووات پاشون می کنه              نمدونم چکار داره او بُ ئی موُی کوتاه تُ

بعضی وختا من از کرده پشیمون می کنه                    قرُ آشتیای تُ اخمُی گابگاه تُ

من گذشتم تو دلم هیچی نگفتم به کسی           کی بهت گف می شینم همیشه چیش به راه تُ

هی نصیحتم می کردن آمو من حالیم نبود                   که بری سرم گشاد بخدا کلاه تُ

حالُ روز طارمی نقل ئی حرفا دیگه نی                        آخه من کارم تمومه افتاده م تو چاه تُ


تُ رِ به علی

ارسال  شده توسط  کاکو شیرازی در 87/5/7 8:14 عصر

تُ رِ به علی

 

سر پتی صورت وزک کرده قبُی گل مخملی                 بُ دُ صد نازُ ادا اومد نشس رو صندلی

همه افتادن به تعریف که ماشالُ نوم خُدُ                      سیکُ لب سیک دهن نگاکُ چشمُی عسلی

هیکی گف بلا به دور نگا کنین به رنگ رو                      هیکی گف نمک ببارش چه قدی چه هیکلی

زیر چیشی همه رِ نگاه کرد تُ اومد رسید به من           شورو کرد به گفتگو چه تاروُفُی مسلسلی     

که من دس پا چلفتی افتادم به تِت پِته                        نمدُنُسم چی بگم خدُم زدم به تَمبلی

هر چی از هرج که گف بُ خنده سر تکون دادم             آمو از چیشُم می خُند حکایت مفصلی

همه منتظر بودن تُ حرف آخر بزنه                        هیکی سر کرد تو گوشش گف بوگو چِقذه ماطلی

یی ورنداز دیگیم کرد به یی قشنگی گف               یعنی ما به هم می یُیم شما بیگین تُ رو به علی


رفت دَفَکُم داد

ارسال  شده توسط  کاکو شیرازی در 87/5/7 8:13 عصر

رفت دَفَکُم داد

 

صد کش دلم مث لته جر داد روفوش کرد                     سینه ی من دلمرده رِ چور کنُدُ اوطوش کرد

ئی دل که چه قرص قایم پاک پلشت بود                      آبلمبو شد از بس دم رو دس پلکوش کرد

کاغذم تُ اسد مچنه ش کرد آمو بدش                         مثل گمپ گل یواشکی نشس بوش کرد

از صُب تُ پَسین پیاله بُ کِس دیگه می نداخت             نوبی ما که شد لندیدُ غندیدُ دمروش کرد

غصام قایم کرده بودم رف دفکُم داد                             از بس چو انداخت نِشس باد تو گولوش کرد

هی چِرِک زدم مِث بچه گاسم بشه راضی                   انگار که اثر دُشنه ئی گریو زیرُ روش کرد

گفتمش به ما مض خدا بض ئی تا کن                         نمیدونم چطو شد که ئی بار حرفُم گوش کرد


قربون ِ احسونت

ارسال  شده توسط  کاکو شیرازی در 87/5/7 8:13 عصر

قربون ِ احسونت

 

جون من قربون احسونت ننه                                     قربون اخلاق انسونت ننه

از چی چیت تعریف کنم گُمپ گلی                            بهتر از گل روی خندونت ننه

می دونم شو نصفه شو بهم دادی                              از تو سینه ت شیره جونت ننه

یادمه چقد واسه م شور می زدی                              یادمه چیشُی هراسونت ننه

یادمه مُوقُی که پندم میدادی                                     وختی می نشُندیم رو دومونت ننه

یادمه یی وخ که دَسُم یخ می کرد                              می گرفتیش تنگ تو دسونت ننه

یادمه روزُی که یی جُیم درد می کرد                           اشک می ریخت از دُتُ چشمونت ننه

ها ننه همه ی چیا من یادمه                                     جون فشونییی فراوونت ننه

نمتونم تلافیشون در بیارم                                         جز بگم جونم به قربونت ننه


من می خام گل بوشونَم

ارسال  شده توسط  کاکو شیرازی در 87/5/1 5:11 عصر

من می خام گل بوشونَم

می گَنُم بَرِی چی چی تُ شِرِ شیرازی می گی

همش از عاشقیُ عشوهُ طنازی می گی

می گنُم بَرِی چی چی همه ش روایت می کنی

از کارُی قدیمیا می شینی حکایت می کنی
می گنُم بَرِی چی چی هِی اَزی حرف میزنی

بُ ئی طَنه پولکه ها بَرِی خُدت چا می کنی

می گنُم کلومِتِ چِرُ تو لِفافه نم پیچی

رکَُ راس حرفتِ همطُو می زنی بَرِی چی چی

می دونم رارِ گذُشته م اومدَه م تو سنگِلاخ

می دونم ممکنه یِی روز دُ تُ پام بره تو سولاخ

می دونم که بعضیا کارُم بی حاصل می دونن

راهی که دارم میرم عاطلُ باطل می دونن

آمو من تخمی که کاشتم حالُ جَخ تِنجه زده

حیفه آفت بزنه جون نگیره ثمر نده

اَی بُخُی یِی چی بیگی که هیکی قلقلیش بشه

بایه یِی جوری بیگی که حرفِتَم حالیش بشه

من می خام به مردم ولاتُمون حرف بزنم

نَمی خام گوروس کُنم دُور خُدُم تار بتنم

من می خام غصهُ دردِ از شما دور بُکنم

نَ می خام نه م می تونم آش کِسی ر شور بُکنم

من می خام یِی چی بیگم که یِی کمی دلا واشه

من می خام عشقُ وفا میون سفره ها باشه

من می خام اَی بوتونم شادی بیارم تو خونا

من می خام گُل بوشونم تو باغچه ها پشت بونا

ئی که هی ایجور بوگو اوجور نگو حرف بیجان

حالُ اَی بَرِی اونا تلخه ئی مسئله ی اونان

 

*واژه ها *

می خام = می خواهم  

  می گَنُم = به من می گویند     

     تُ = تو         بِرِی = برای      

     اَزی = از این      

   بُ = با        

  ئی = این            

  طَنه = طعنه            

   طَنه پولکه = گوشه و کنایه       

     چا = چاه        

   همطُو =همینطور          

رارِ = راه را        

    دُ = دو         

   کارُم = کارم را          

  عاطلُ باطل = عاطل و باطل        

      آمو = اما         

  جَخ = تازه          

   تِنجه زده= جوانه زده       

     اَی = اگر     

      بُخُی = بخواهی     

           بایه = باید       

        به= با        

        وِلاتُمون = ولایتمان -شهرمان      

          کوروس کنم = کِز کنم         

          خُدُم = خودم               

 نه م میتونم = نه هم می توانم       

     یِی = یک            

        بوتونم= بتوانم         

    بوشونم = بکارم بشانم        

    بیجان = بیجاست        

    اونان= آنهاست

 

 

                                                                                                           

 

                                                                                                       یدالله طارمی